The Wonderful World of Matthijs Adriaanse

My view on the world, whether you like it or not

Lidl stupid?

Ik moest vandaag weer even lachen om de onkunde van een supermarktketen, of zal ik het naïef noemen. De Lidl in België (beetje dom zijn ze misschien toch wel?) dacht rond de kerstdagen een leuke Twitter actie te organiseren. Voor iedere keer dat er een tweet met #luxevooriedereen de wereld ingestuurd werd, zou de Lidl vijf dinerpakketten weggeven. De Lidl had alleen een de kracht van het medium een beetje onderschat… Ze waren van te voren bereid om minstens 500 pakketten weg te geven, wat neerkomt op wel 100 tweets met de hashtag.  Niet heel veel tweets, zeker niet als deze tweets tussen 10 december en kerstavond geproduceerd moeten worden. Wanneer je het startschot van je actie neerlegt bij journalisten, welke over het algemeen een aardige groep volgers met zich meebrengen, dan kan je verwachten dat het snel zal gaan. En zo gebeurde het dat Lidl het succes van de eigen actie een beetje onderschatte met als resultaat binnen 24 uur 1534 tweets met de hashtag en dat gaat de Lidl dus 7670 voedselpakketten kosten. Het is nog niet duidelijk of Lidl de daad bij het woord gaat voegen en de Belgische vrinden van de voedselbank heel veel eten gaan geven. Tot dat duidelijk is heeft Lidl “Ho, ho, ho” geroepen en hebben ze de actie stilgezet. Mooi dat het uit de hand liep!

Matthijs Adriaanse | | Link |

Hoe kan je de merkloyaliteit versterken?

*CONCEPT*

In de voorgaande hoofdstukken schreef ik over wat merkloyaliteit is, welke factoren merkloyaliteit bepalen en welke verschillende vormen van merkloyaliteit er bestaan. In dit hoofdstuk zal ik gaan kijken naar de manier waarop je merkloyaliteit kan versterken in algemene zin.
In het vorige hoofdstuk schreef ik al dat er vier fases zijn waarin consumenten loyaal worden aan een merk. De eerste fase is de merkloyaliteit in cognitieve zin, de tweede fase is merkloyaliteit in affectieve zin, de derde fase is merkloyaliteit in conatieve zin en de vierde fase is gedragsmerkloyaliteit. Tijdens deze fases komen de factoren die belangrijk zijn voor merkloyaliteit terug en in het zaak om deze factoren te versterken.

Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven staat, is cognitieve loyaliteit het beeld dat de consument bij een merk heeft. Welke gedachte de consument bij het merk heeft staat hier centraal. Om loyaal te worden zal het beeld dat de consument van het merk heeft, positief moeten zijn. Dit is de eerste fase om de consument loyaal te maken. Om een positieve gedachte bij het merk te ontwikkelen, zal het merk ervoor moeten zorgen voor een goede eerste prikkel. De belofte van een merk moet aanspreken bij de consument. Het boek married to the brand beschrijft een aantal type beloftes die aanspreken: geruststellend, probleem/oplossing, aanzien, persoonlijke kwaliteiten, lidmaatschap, geheugen triggers en zelfverrijking. Als de consument zich kan inleven bij deze belofte zal hij eerder geneigd zijn om voor dit merk te kiezen, bijvoorbeeld doordat de merkbelofte aansluit bij zijn persoonlijke waarden. Een andere factor die kan meespelen, is wat anderen over het merk zeggen. Als een vriend, bijvoorbeeld, goede ervaringen met een merk heeft zal de consument eerder geneigd zijn om voor dit merk te kiezen.

In de tweede fase gaat het om het creëren van affectiviteit. Hier draait het om het ontwikkelen van een emotionele connectie met het merk. Het merk moet iets gaan betekenen voor de consument. Een emotionele band tussen merk en consument ontstaat doordat de consument gebruik maakt van het merk, bezig is met het merk of een positieve ervaring met het merk heeft. Hierdoor wordt er voor de consument meerwaarde gecreëerd en is het merk niet alleen een naam of product meer.

De derde fase draait om het creëren van conatieve loyaliteit. Hierbij gaat om de bereidheid van de consument om te handelen. In deze fase moet de consument dus worden aangespoord tot handelen. Dit kan gebeuren doordat de consument in aanraking komt met het merk op en op basis daarvan besluit te handelen. Het kan ook voorkomen dat het merk een nieuw product of een product update uitgeeft en dat de consument hierdoor wordt getriggerd om met het merk te handelen.

De vierde fase, de gedragsmatige fase, gaat over loyaal gedrag van de consument. Loyaal gedrag is te herkennen aan de factoren van merkloyaliteit. Dit omdat wanneer de consument loyaal gedrag vertoond hij echt loyaal is. In deze fase is het versterken van de loyaliteit de grootste uitdaging, De consument is immers al loyaal en zal loyaal moeten blijven. Als de consument in deze fase zit dan kan hij gebruikt worden om anderen aan te sporen voor het merk te kiezen. De relatie tussen merk en consument moet in stand blijven en de band moet sterker worden en gevormd worden tot een onafscheidelijk geheel.

Matthijs Adriaanse | | Link |

Welke vormen van Merkloyaliteit zijn er?

In verschillende studies komen drie vormen van merkloyaliteit terug. Gedragsloyaliteit (behavioral loyalty), attitudeloyaliteit (attitude loyalty) en conatieve  loyaliteit (conative loyalty).

Je kan gedragsloyaliteit definiëren als het zichtbare gedrag van de consument naar bepaald merk, wat betreft het patroon in herhaal aankopen. Het herhaalpatroon in de verkopen kan bepaald worden dor de werkelijke verkoopfrequentie, het aantal keer dat een merk gekocht wordt, te vergelijken met het totale aantal verkochte merken en/of het totale aantal verkopen. (Back & Parks, 2003).

Attitudeloyaliteit focust niet alleen op de verkoopstrategieën, zoals frequent-buyer programma’s en giften voor herhaalaankopen, maar richt zich ook op houdingsvariabelen, zoals betrokkenheid en vertrouwen. (Back & Parks, 2003).. Studies naar attitude omschrijven merkloyaliteit niet alleen als uitkomst van herhaalaankopen, maar als de consequentie van een bepaalde houding richting een merk.

De derde vorm van merkloyaliteit is conatieve loyaliteit. Kenmerkend voor conatieve loyaliteit is de grote betrokkenheid van de consument bij een merk en de intentie heeft om herhaaldelijk dit merk te kopen(Brunner, Stöcklin & Opwis, 2007; Gommans en anderen, 2001; Oliver, Rust & Varki, 1997). Als de consument erg toegewijd is aan een merk ontstaat er conatieve loyaliteit. Conatieve loyaliteiit is de vorm die tussen gedragsloyaliteit en attitudeloyaliteit in zit.(Gommans en anderen, 2000).

Er is een relatie tussen deze drie vormen van merkloyaliteit. Bentler en Speckart (1981) stelden dat attitudes een oorzakelijke prioriteit boven gedrag hebben. Peter en Olsen(1993) veronderstelde, dat als de attitude van een merk negatief verandert, dat veel consumenten switchen naar een ander merk. Dit laat zien dat de verandering in attitude een goede indicator is voor merkloyaliteit, als mensen switchen weet je immers dat ze niet loyaal zijn.

Olliver(1997) suggereert merkloyaliteit een leerproces laat zien dat de relatie tussen attitudeloyaliteit en gedragsloyaliteit markeert. Hij beweerd dat attitude merkloyaliteit kan zien als een ontwikkeling in drie fases. De cognitieve, affectieve en conatieve fase.
De cognitieve fase refereert aan de gedachte die mensen hebben over het attitude-object(het merk).
De affectieve fase refereert aan de gevoelens, stemmingen of emotionele reacties. Deze affectieve reacties lopen uit een van extreem positief tot extreem negatief. Over het algemeen kan je stellen dat wanneer de attitude als gunstig wordt ervaren er een positieve affectieve reactie tegenover staat. Aan deze affectieve fase kan je toevoegen dat er altijd enige betrokkenheid, zin en zorg aanwezig is.
De conatieve fase bevat gedragsintenties of de bereidheid om te handelen. Bagozzi (1978) beweerde dat de conatieve dimensie er is om de actie tendens die iemand heeft om een object te benaderen, te vermijden of er op te reageren af te beelden.
Als we deze fases van attitude nemen, dan zou je attitude merkloyaliteit kunnen beschouwen als een proces waarin consumenten eerst loyaal worden in cognitieve zin, later in affectieve zin en tot slot in conatieve zin. De consument wordt, bijvoorbeeld,  in cognitieve zin loyaal als de attitude van het merk hem of haar heel erg aanspreekt. Later wordt de consument, bijvoorbeeld, affectief loyaal doordat de prestaties van het merk een goed gevoel opwekken.  Vervolgens wordt de consument, bijvoorbeeld, conatief loyaal doordat ze zich verbonden voelen met een specifiek merk. Deze drie fases van attitude merkloyaliteit wijzen, volgens Oliver(1997), naar een vierde fase, waarin zichtbare gedragsloyaliteit of zichtbare actieloyaliteit ontstaat. Echte merkloyaliteit ontstaat wanneer de consument deze vier fases doorlopen heeft. Onderzoek door Back & Parks (2003) wees uit dat deze vier fases inderdaad ertoe leiden dat de consument echt merk loyaal wordt en voegt daar aan toe dat er een positieve relatie tussen de tevredenheid van de consument en attitude merkloyaliteit bestaat alsmede attitude merkloyaliteit en gedragsmerkloyaliteit.

Bronnen:

Back, K.J. & Parks S.C. (2003) A Brand Loyalty Model Involving Cognitive, Affective, and Conative Brand Loyalty and Customer Satisfaction. Journal of Hospitality & Tourism Research 2003 27: 419.

Matthijs Adriaanse | | Link |

Welke factoren bepalen merkloyaliteit?

Merkloyaliteit wordt beïnvloed door verschillende factoren. De belangrijkste factoren die in verschillende literatuur terugkomen zijn: merktevredenheid, merkvertrouwen,  merktrots, merkattitude, merkgevoel en merkbetrokkenheid.

Merktevredenheid kan gedefinieerd worden als de uitkomst van de subjectieve evaluatie dat het gekozen alternatief(het merk) aan de verwachtingen voldoet of deze overtreft (zie Engel en anderen, 1990, p. 481). Wat in bijna alle definities over merktevredenheid terug komt, is dat het een vergelijking tussen verwachtingen en (merk) prestaties is. Ofwel er wordt van de consument verwacht dat hij/zij meedenkt over het merk en het verbeteren van het merk.
Over het algemeen houdt loyaliteit tevredenheid in, maar tevredenheid leid niet per definitie tot loyaliteit. Er is dus een asymmetrische relatie tussen loyaliteit en tevredenheid. (Waddell, 1995; Oliver, 1999). Zoals te verwachten, geven betrokken consumenten meer geld uit dan minder betrokken consumenten. Uit onderzoek door Seider (2005) blijkt dat een betrokken consument meer geld uitgeeft wanneer de tevredenheid hoog is. Het is echter niet zo dat meer tevredenheid leidt tot meer herhaalaankopen. Consumenten blijven rond winkelen, maar geven wel meer geld uit.

Merkvertrouwen is één van de sleutels voor het ontwikkelen van een langdurige merkrelatie. Er zijn verschillende definities voor vertrouwen, maar in het algemeen komt het erop neer dat een individu verwacht dat hij een beroep kan doen op het woord van een ander (Rotter, 1967). De mate waarin een persoon ervan overtuigd is, en bereid is om te handelen op basis van de woorden, handelingen en beslissingen van anderen (Mc Allister, 1995). Je zou merkvertrouwen kunnen definiëren als: “De bereidheid van de gemiddelde consument om een beroep te doen op de mogelijkheden van het merk om zijn aangegeven functie uit te voeren”(Chaudhuri en Holbrook, 2001 paper1). Vertrouwen vertegenwoordigd een emotionele band die gevormd en verdient is over een periode van tijd. Groot vertrouwen in een merk ontstaat niet zomaar, of als resultaat van een eerste merkervaring. Vertrouwen ontstaat als gevolg van meerdere ontmoetingen met een merk op meerdere locaties.

Merktrots is de mate waarin de consument een goed gevoel overhoudt aan het gebruik van een merk, het klant zijn van een merk en het spiegelen aan een merk (married to the brand, 2005).
Merktrots zorgt voor een positieve emotie voor een merk. De trots van een merk is gebaseerd op het succes dat het in het verleden is gerealiseerd. Merktrots wordt gerealiseerd, als de eigenschappen van een merk tevreden stellen of zelfs de eisen of verwachtingen overtreffen (Verbeke, Belschak & Bagozzi, 2004 paper 4). Merktrots kan leiden tot meer mond-tot-mond reclame, mensen praten immers graag over de dingen waar ze trots op zijn. Merktrots kan ook leiden tot herhaalverkopen, de consument zal als hij de keuze heeft eerder een merk kiezen waar hij trots op is.

Merkbetrokkenheid(commitment) is de toezegging of binding van een individu aan zijn of haar merkkeuze (Kiesler, 1968,, p.448; en Lastovicka & Gardner, 1978, p. 90 ‘paper 14). De consument raakt betrokken bij het merk als gevolg van een duidelijk, uitgebreid en positief beslissingsproces. Hij of zij voelt zich toegewijd en verbonden met de specifieke merkkeuze. Een betrokken consument is per definitie loyaal aan een merk wanneer hij of zij het merk opnieuw aanschaft. (Bloemer & Kasper, 1995).

 

Bronnen:

Engel, J.F., R.D. Blackwell and P.W. Miniard, 1990. Consumer Behavior (6th ed.). Chicago, IL: The Dryden Press.
Waddell, H. (1995) “Getting a Straight Answer,” Marketing Research, 7 (3): 4-9.
Oliver, R. (1999) “Whence Consumer Loyalty?” Journal of Marketing, 63 (Special Issue) : 33-44.
Seiders,K. (2005) “Do Satisfied Customers Buy More? Examining Moderating Influences in a Retailing Context” Journal of Marketing Vol. 69 (October 2005), 26–43
Rotter, J. B. (1967).” A new scale for the measurement of interpersonal trust. Journal of Personality”, 35(4), 651-65.
McAllister, D. J. (1995). Affect and cognition based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations. Academy of Management Journal, 38, 24-59.
Chaudhuri, A., & Holbrook, M. B. (2001). The chain of effects from brand trust and brand affect to brand performance: The role of brand loyalty. Journal of Marketing, 65(2), 81-93.
McEwen, W, (2005). Married to the brand.
Verbeke, W., Belschak, F., & Bagozzi, R. P. (2004). The Adaptive Consequences of Pride in Personal Selling. Journal of the Academy of Marketing Science, 32(4), 386–402.
Kiesler, C.A., 1968. ‘Commitment’. In: P.A. Abelson et al. (Eds.), Theories of Cognitive Consistency: A Source Book (pp. 448-455). Chicago, IL: Rand McNally.
Lastovicka, J.L. and D.M. Gardner, 1978. Low involvement versus high involvement cognitive structures. Advances in Consumer Research 5, 87-92.

Matthijs Adriaanse | | Link |

Waar ga ik op afstuderen

Voor mijn afstuderen ga ik vanaf nu mijn blog weer bijhouden. Voor meer achtergrond over het onderwerp(online merkloyaliteit) waarop ik ga afstuderen raad ik je aan om mijn afstudeervoorstel te lezen.

Matthijs Adriaanse | | Link |

Codecademy: Online leren coderen!

Codecademy.com is een site die ik laatst ontdekte. Ik kwam hierop toen ik zag dat deze site genomineerd was voor start-up of the year 2011. Toen ik op de site kwam ben ik gelijk gaan kijken wat het precies was. Ik heb daarna in wat vrije uurtjes alle cursussen gedaan. Ik wist al aardig wat van jacascript af, maar er zaten toch voor mij ook nog wat leerzame dingen in.

Het is vooral heel bruikbaar voor iedereen die wil beginnen met coderen. Je leert heel snel de basis en ik weet niet hoe uitgebreid het gaat worden. De lessen die ik tot nu toe heb gehad waren vrij basic, maar ik denk dat in de toekomst wel complexere dingen aan het bod komen. Ik zeg een top initiatief!

Van de zelfde makers Code Year. Iedere week een nieuwe les, zodat je aan het eind van het jaar kunt coderen. Handig om je skills bij te houden of te verbeteren.

Matthijs Adriaanse | | Link |

Nieuwe site online!

Vandaag was het dan eindelijk zover, de nieuwe site is online gegaan. Het oude lelijke thema is vervangen door een wat verser thema en het portfolio deel is vernieuwd, nieuwe projecten staan erop. Verder zal ik mijn afstudeer traject bijhouden onder het kopje Afstuderen. Als jullie bugs tegenkomen of feedback hebt mail, twitter, fb mij even.

Matthijs Adriaanse | | Link |

All Social Het proces

Interaction design aanpassen

Aan het eind van het vorige kwartaal kreeg ik de feedback dat ik beter 1 feed kon maken waarin alle andere feeds samen komen. Hier ben ik tijdens de eerste DareThis aan begonnen. Ik heb een kort simpel onderzoekje gedaan naar de verschillende sociale netwerken en heb gekeken hoe hun pagina’s zijn opgedeeld. Als leidend voorbeeld ben ik bij facebook blijven hangen, omdat zij heel mooi een blok voor navigatie hebben en een blok voor content hebben. Ik ben toen gaan wireframen en ben tot de volgende oplossing gekomen:

Visuals aanpassen

Toen ik het wireframe had ben ik thuis mijn ontwerp gaan aanpassen. Tijdens het ontwerpen zijn er nog een aantal kleine dingen aan het interactie ontwerp gewijzigd, maar deze heb ik alleen in de designs door gevoerd, om tijd te besparen. Toen ik ging kijken naar de stijl had ik het eerst in dezelfde stijl als de vorige versie gemaakt. Maar toen ik er naar keek vond ik dit niet clean genoeg, het was te druk en er was teveel kleur. Ik heb toen besloten om zoveel mogelijk wit te gebruiken en alleen waar nodig een kleurtje toe te voegen. Na wat proberen en veel aanpassen ben ik tot het volgende ontwerp gekomen:

Development

Toen ik het nieuwe ontwerp van de stream had, ben ik eerst deze stream gaan omzetten in html/css. Ik heb wat basis functies met jquery eraan toegevoegd. Bijvoorbeeld het uitklappen van het textvak waar je een bericht kan typen en het rechter menu waarin de groene balk verspringt. Toen dit simpele werk gedaan was kwam het moeilijke voor mij. Ik moest met behulp van php en een library een twitter feed inladen. Ik had niet echt een idee waar te beginnen. Dus ik begon met het goed doornemen van de twitter API. Hierin werden een aantal libraries genoemd en ik besloot er een te kiezen. Ik koos voor de Library van Abraham Williams, omdat deze op een aantal blogs goede comments kreeg. Ik heb vervolgens een mapje lib aangemaakt in mijn editor en daar deze files ingezet. Het was toen taak om mijn consumer key en consumer secret in het goede bestand te zetten en het voorbeeld zou moeten werken. En het voorbeeld dat erbij zat werkte ook. Ik dacht kijk aan dat is makkelijk ik neem over wat ik nodig heb en laat de rest voor wat het is. Toen ik dit deed werd ik steeds terug gestuurd naar twitter om toestemming te geven voor het gebruik van de data. Na lang zoeken, kwam ik erachter dat dit te maken had met authenticate en authorize. De ene geeft je toegang tot de data en de andere zorgt ervoor dat je toestemming hebt. Toen ik hierachter kwam was dat probleem al verholpen. Ik logte nu in met mijn allscocial account, moest toestemming geven aan twitter en kwam op een pagina uit het voorbeeld. Ik wilde direct terug op de stream pagina zonder opnieuw inloggen. Ik begon toen de callback die van twitter kwam te checken, deze stond goed, namelijk naar socialstream.php, waar mijn stream wordt opgebouwd. Na verschillende dingen geprobeerd te hebben en flink wat gegoogled te hebben kwam ik erachter waar de fout stond. Ik heb toen de url aangepast, en moest na verificatie bij twitter opnieuw inloggen op allSocial. Voor nu geen probleem. Ik liep toen tegen het volgende probleem op. Ik moest een stream te zien krijgen. Ik heb eerst zelf geprobeerd deze tevoorschijn te toveren, maar dat lukte niet. Toen heb ik de php code vanuit het voorbeeld in de library geplakt in het content deel van de stream en zowaar verscheen er iets op beeld. Dit was de informatie van de gebruiker van het twitter account. Toen ik goed naar die regels code ging kijken, zag ik dat het de url was die ik moest aanpassen. Hierna kreeg ik een Json response met tweets. Ik had geen idee hoe ik json moest gaan parsen, dus hier kwam het volgende probleem. Ik heb veel gegoogled en van alles geprobeerd maar ik kreeg het niet gedaan om van de Json string/array tekst op het beeld te krijgen. Toen ben ik weer gaan kijken in de library of ik daar json niet kon veranderen in xml, ik wist immers wel hoe ik daar doorheen kon loopen. Na een tijdje zoeken vond ik de variabele die ervoor zorgde dat je het in json of xml binnen kreeg. Deze veranderd in XML en toen kreeg ik een xml feed als response. Hier kon ik wel wat mee. Dit was een xml array dus ik  kon hier direct doorheen loopen. ik schreef een for loop die voor de lengte van de array een functie uitvoerde. Tot hier ging deze loop prima. De loop werkte dat checkte ik met echo’s die het nummer in de array liet zien. Het volgende probleem was, hoe benader ik de text van de tweets enz. Ik had eerst geen idee. Maar na wat google werk over het uitlezen en loopen door xml documenten kwam ik erachter dat ik -> kon gebruiken om een tag (letterlijk) aan te wijzen. Hierna was het kijken naar het xml voorbeeld op de developers site van twitter om erachter te komen welke tags ik moest aanspreken. Ik zorgde ervoor dat de html voor een tweet voor iedere tweet werd ingevuld en toen was daar mijn twitter feed. Volgende stap die ik dit kwartaal nog wilde maken was het plaatsen van een tweet. Dit betekende het formulier opsturen naar twitter zodat deze geplaatst werd. Hierbij was het zaak om de waarde(tekst) uit het tekst vlak te halen en deze vervolgens naar twitter te sturen. Toen ik hieraan bezig was heb ik per ongeluk nog een wijziging gemaakt in de callback, waardoor ineens niets meer op het scherm verscheen. Ik kwam er pas na een paar uur zoeken achter wat ik nu had gewijzigd. Het kan zijn dat ik deze zelf had veranderd, of dat er in mijn editor iets mis was gegaan tijdens het uploaden en synchroniseren. Helemaal zeker zal ik het nooit weten, wel weet ik dat ik daar kostbare tijd ben verloren. Toen ik de feed weer werkend had kon ik door met mijn script om een tweet te plaatsen. Na het uitzoeken van de manier waarop je een tweet naar twitter stuurt, had ik deze door en werd mijn tweet op twitter gegooid. Op 18 juni 17:58 werd mijn eerste tweet vanaf AllSocial verstuurd. Op dat moment was mijn doel voor designThis bereikt en ben ik mij gaan focussen op andere vakken. De komende maand ga ik eerst wat andere projecten oppakken en daarna weer verder met dit project, om uiteindelijk het totaal product een keer te kunnen lanceren. Hopelijk na de vakantie en anders richting de winter, afhankelijk van de tijd die ik heb om het door te ontwikkelen.

Source files*: http://www.thijsadrmat.com/allsocial.rar

* het plaatsen van de source files op een server heeft geen zin zonder de config bestanden in de lib, en include map in te vullen. Hiervoor zal je onderandere een app moeten aanmelden bij twitter.
Matthijs Adriaanse | | Link |

DesignThis: Minicollege 3D StreetArt

Dit minicollege ging over verven op straat, zodat het net leek alsof het er echt was. Heel interessant. De workshop bij dit college was het maken van zo’n tekening. Aangezien het in groepjes moest, en ik niet de beste illustrator op deze planeet ben. Heb ik tijdens deze workshop niet heel veel gedaan. Ik heb een experimentje gedaan met een cirkel en later ook met mijn flesje water Noraly die bij mij in het groepje zat, had wel een hele goede zonnebril getekend.

Matthijs Adriaanse | | Link |

DesignThis: Minicollege Typografie

Tijdens dit minicollege kregen we eerst uitleg over letters en over typografie. Hier zaten wel wat leuke nieuwtjes tussen. Er was ook nog een typografie quiz maar daar scoorde ik niet zo goed in. Na het college was het tijd voor de workshop. Op zich een best leuke workshop waarin we op basis van een grid een eigen letter moesten gaan maken. Maar het was voor mij nog veel te vroeg om hier goed en actief aan te werken. Het resultaat:

Matthijs Adriaanse | | Link |

Volgende pagina